General conditions CHOCOLATES VAN HECKE

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. CHOCOLATES VAN HECKE met ondernemingsnummer BE 750 747 831 en maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Pontstraat 25 (stephen@chocolatesvanhecke.be of + 32 (0) 476 41 03 44), is een gespecialiseerde detailhandel in ambachtelijke chocolade, patisserie verwante (banketbakkerij)producten en accessoires.

1.2. De algemene voorwaarden van de CHOCOLATES VAN HECKE zijn van toepassing op alle bestellingen tot stand gekomen via de webshop van CHOCOLATES VAN HECKE via de website www.chocolatesvanhecke.be. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden vermeld op de website, kan hier niet van worden afgeweken. In geval van bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de bijzondere voorwaarden.

1.3. De algemene voorwaarden van CHOCOLATES VAN HECKE zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant voor zover deze laatste in strijd met hetgeen in deze algemene voorwaarden werd bepaald. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van CHOCOLATES VAN HECKE, inclusief privacy policy en cookiebeleid en deze integraal te aanvaarden.

1.4. De algemene voorwaarden, het privacybeleid en cookiebeleid van CHOCOLATES VAN HECKE zijn steeds online te consulteren op www.chocolatesvanhecke.be.

1.5. CHOCOLATES VAN HECKE behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe bestelling via de webshop. Voor lopende bestellingen op het ogenblik van wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van deze bestelling.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN

2.1. Het aanbod in de webshop geldt zo lang de voorraad strekt en kan door CHOCOLATES VAN HECKE gewijzigd worden. Indien het gewenste product niet meer onder het assortiment in de webshop verkrijgbaar is, kan de klant steeds contact opnemen met CHOCOLATES VAN HECKE (stephen@chocolatesvanhecke.be of + 32 (0)476 41 03 44) voor meer inlichtingen. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt CHOCOLATES VAN HECKE zich het recht voor een bestelling niet te accepteren.

2.2. Prijsopgaven gebeuren steeds onder alle voorbehoud. In geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal CHOCOLATES VAN HECKE hier uitdrukkelijk melding van maken in de webshop.

2.3. CHOCOLATES VAN HECKE ziet toe op een nauwkeurige productomschrijving. De omschrijving en afbeeldingen worden zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. De productomschrijving omvat steeds een vermelding van aanwezige stoffen die een allergie en/of intolerantie kunnen veroorzaken. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave, meldt CHOCOLATES VAN HECKE dit onverwijld aan de klant en behoudt CHOCOLATES VAN HECKE zich het recht voor af te zien van de levering mits restitutie van het reeds betaalde. CHOCOLATES VAN HECKE is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op de website en in de webshop betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.

2.4. Door de klant geplaatste bestellingen zijn enkel definitief na ontvangst van een orderbevestiging door CHOCOLATES VAN HECKE. Wijzigingen aan een geplaatste bestelling zijn enkel mogelijk na contactname en schriftelijke bevestiging door CHOCOLATES VAN HECKE en is gelet op het ambachtelijk karakter van de aangeboden producten afhankelijk van de aard van de gewenste wijzigingen en de productiefase waarin de bestelling zich op dat ogenblik bevindt.

2.5. CHOCOLATES VAN HECKE verdeelt of levert haar producten momenteel enkel in volgende landen: België. Indien er tijdens het bestelproces een afwijkend leveringsadres wordt opgegeven behoudt CHOCOLATES VAN HECKE zich het recht af te zien van de bestelling, dan wel de levering ervan te weigeren.

2.6. Betaling vindt vooraf plaats overeenkomstig artikel 4. Bestellingen worden pas klaargemaakt van zodra CHOCOLATES VAN HECKE de goedkeuring van de betalingstransactie door de betalingsafhandelaar heeft ontvangen. Bestellingen zondergeldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

2.7. Annulatie van de bestelling is enkel mogelijk in zoverre de bestelling nog niet in behandeling is genomen bij CHOCOLATES VAN HECKE.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

3.1. Door het plaatsen van een bestelling in de webshop van CHOCOLATES VAN HECKE verbindt de klant zich definitief. Iedere persoon of maatschappij die een bestelling plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden conform artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN EN BETALINGEN EN ANNULATIES

4.1. De door CHOCOLATES VAN HECKE gehanteerde prijzen en aankoopvoorwaarden zijn deze zoals geafficheerd in de webshop op het ogenblik van bestelling. De bijhorende foto’s zijn louter illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.2. De in de webshop vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds inclusief BTW (21%) en exclusief andere kosten (o.a. handelings- en verzendkosten), tenzij expliciet anders overeengekomen.

4.3. Vanaf het ogenblik dat een bestelling wordt geplaatst en bevestigd door CHOCOLATES VAN HECKE, bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant.

4.4. Bestellingen zijn contant betaalbaar, waarbij alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van CHOCOLATES VAN HECKE.

4.5. Bestellingen in de webshop dienen integraal betaald te worden bij het afronden van het bestelproces. Deze betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals weergegeven tijdens het bestelproces. CHOCOLATES VAN HECKE aanvaardt volgende betalingswijzen: Bancontact Mister Cash, Maestro, Mastercard, Visa, Apple Pay.

4.6. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan CHOCOLATES VAN HECKE en dit via aangetekende zending.

4.7. Annulatie moeten altijd bij aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van CHOCOLATES VAN HECKE. In geval van annulatie van een workshop, brunch of evenement blijft evenwel steeds volgend bedrag verschuldigd door de klant:

– binnen de 90 dagen voor de gereserveerde datum: 60% van de geraamde kosten

– binnen de 45 dagen voor de gereserveerde datum: 100% van de geraamde kosten.

ARTIKEL 5 – LEVERINGEN

5.1. Verzending van producten is mogelijk in de gevallen waar dit uitdrukkelijk aangegeven wordt tijdens het bestelproces. Patisserie komt niet in aanmerking voor verzending als pakket en dienen in de het afhaalpuntl te Merelbeke afgehaald te worden (Pontstraat 25, 9820 Merelbeke). De overige producten kunnen, behoudens uitzondering, naargelang de keuze van de klant afgehaald worden in het afhaalpunt te Merelbeke, dan wel geleverd worden door een externe koerierdienst (Bpost) op het adres opgegeven tijdens het bestelproces. Per bestelling kan hiervoor maar één adres opgegeven worden. De verzendkosten worden steeds geafficheerd in de webshop.

5.2. Leveringstermijn: a Leveren: Bestellingen worden doorgaans binnen de twee werkdagen geleverd. Deze leveringstermijn is steeds indicatief en is afhankelijk van de concrete omstandigheden (vb. omvang van de bestelling, planning van de externe koerierdienst). Het overschrijden van de opgegeven leveringstermijn geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of recht tot afstand van de bestelling. b Afhalen: Voor bestellingen die af te halen zijn in het afhaalpunt te Merelbeke, kan de klant zijn/haar voorkeur voor afhaling doorgeven rekening houdende met de openingsuren van CHOCOLATES VAN HECKE (maandag t.e.m. zaterdag tussen 9u en 18u).

5.3. Bij leveringen die verzonden worden per post, kan de klant de leveringsstatus ten allen tijden opvolgen door middel van track-en trace, in zoverre dit aangeboden wordt door de externe koerierdienst waar CHOCOLATES VAN HECKE voor de betrokken bestelling beroep op doet.

5.4. Van zodra de bestelling het atelier verlaat, draagt CHOCOLATES VAN HECKE geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging tijdens het transport, noch voor vertraging in de leveringen van de externe koerierdienst. CHOCOLATES VAN HECKE biedt geen garantie op het kunnen voldoen aan specifieke leveringsvereisten van de klant. Deze vinden steeds plaats op eigen risico van de klant.

5.5. CHOCOLATES VAN HECKE is niet aansprakelijk voor het verminderen van kwaliteit en/of versheid van haar producten die het gevolg zijn van temperatuurschommelingen of andere invloeden wanneer de klant de producten niet tijdig afhaalt (in de winkel of in het postverzamelpunt). Bestellingen die binnen de drie dagen niet worden afgehaald, worden vernietigd of teruggezonden naar het atelier, zonder enig recht voor de klant op restitutie van de betaling.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT CONSUMENT

6.1. De klant beschikt over een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na in ontvangst name, dan wel levering om af te zien van de bestelling en dit zonder opgave van motivering. Op verzoek van de klant stelt CHOCOLATES VAN HECKE hiertoe de nodige formulieren ter beschikking.

6.2. In geval van herroeping zijn de retouronkosten ten laste van de klant. De klant bepaalt in dergelijk geval vrij de wijze waarop de goederen teruggezonden worden (vb. Bpost, UPS, DHL of afgifte in het afhaalpunt van CHOCOLATES VAN HECKE te Merelbeke) en is uitsluitend verantwoordelijk voor het transport en het eventueel verlies of beschadiging.

6.3. Bovenvermeld herroepingsrecht is niet van toepassing op de op maat gemaakte (gepersonaliseerde) bestellingen, bestellingen bevattende bederfelijke waren (voedingsmiddelen) met beperkte houdbaarheidsdatum, verzegelde goederen of op bestellingen geplaatst door de klant in professionele hoedanigheid en/of voor professionele doeleinden.

6.4. Geretourneerde goederen dienen zich in onberispelijke staat te bevinden en worden enkel aanvaard indien ze ongebruikt teruggezonden worden in de originele verpakking vergezeld van het aankoopbewijs. In geval van gebruik, beschadigingen of afwezigheid van aankoopbewijs en verpakking, komt het herroepingsrecht te vervallen.

6.5. CHOCOLATES VAN HECKE betaalt de aankoopprijs van de geretourneerde goederen terug binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de retourzending. De terugbetalingstermijn valt onder de bevoegdheid van de bank en is onafhankelijk van de wil van CHOCOLATES VAN HECKE.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De klant verbindt zich er toe zijn/haar bestelling grondig te controleren bij ontvangst. Zichtbare gebreken, kwalitatieve of andere tekortkomingen in de producten of de service dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 24u na ontvangst schriftelijk (stephen@chocolatesvanhecke.be) gemeld worden aan CHOCOLATES VAN HECKE, op straffe van verval van enig recht op restitutie.

7.2. CHOCOLATES VAN HECKE voorziet steeds in de nodige waarschuwing wanneer haar producten ingrediënten bevatten die een allergische reactie of intolerantie kunnen veroorzaken. De klant dient in geval van een gekende allergie voorafgaand aan een bestelling contact op te nemen met CHOCOLATES VAN HECKE in geval van twijfel of de gewenste producten welbepaalde ingrediënten bevat. CHOCOLATES VAN HECKE draagt geen enkele aansprakelijkheid voor allergische reacties op ingrediënten of voedselintoleranties die zich voor kunnen doen.

7.3. CHOCOLATES VAN HECKE stelt haar webshop ter beschikking en tracht in een periodiek onderhoud te voorzien zodat de verbindingen zo foutloos als mogelijk verlopen. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de toegang tot de webshop occasioneel beperkt of opgeschort wordt met het oog op het doorvoeren van verbeteringen, nieuwigheden en/of onderhoud. De verbintenis omtrent het beheer van de webshop betreft een inspanningsverbintenis.

7.4. In geval van een toerekenbare tekortkoming, zal de aansprakelijkheid van CHOCOLATES VAN HECKE beperkt steeds zijn tot het effectief betaalde bedrag bij de laatst geplaatste bestelling.

7.5. De klant erkent en aanvaardt dat CHOCOLATES VAN HECKE de excepties en exoneraties die een fabrikant of toeleverancier waarmee zij desgevallend samenwerkt, kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT EN BEËINDIGINGSRECHT

8.1. CHOCOLATES VAN HECKE behoudt zich het recht voor om in geval van een onvoorzienbare en niet-toerekenbare gebeurtenis, waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, wettelijke verplichtingen, wilde staking, embargo’s, technische storingen, storingen in het netwerk etc., de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving en dit mits restitutie van het betaalde, doch zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. CHOCOLATES VAN HECKE behoudt zich het recht voor om in dergelijk geval deelleveringen uit te voeren, dewelke verrekend worden met het te restitueren bedrag.

8.2. CHOCOLATES VAN HECKE behoudt zich het recht voor om de bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op solvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen etc.

ARTIKEL 9 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

9.1. CHOCOLATES VAN HECKE erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (naam, adres, locatiegegevens, IP adres, transactiegegevens etc. van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze te zullen naleven.

9.2. Tijdens het bestelproces in de webshop wordt om volgende informatie verzocht: naam, voornaam, land, adres, telefoonnummer, mailadres, betaalkaartgegevens en/of btw-nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor CHOCOLATES VAN HECKE om de bestelling te kunnen uitvoeren. De door CHOCOLATES VAN HECKE verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de bestelling, de levering, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. CHOCOLATES VAN HECKE erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal verder geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat CHOCOLATES VAN HECKE hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.

9.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant of wanneer CHOCOLATES VAN HECKE beroep doet op derden (vb. externe koerierdienst) voor het vervaardigen of leveren van de bestelling. In dergelijk geval ziet CHOCOLATES VAN HECKE toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.

9.4. CHOCOLATES VAN HECKE verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector en de aard van de verwerking.

9.5. Om de veiligheid van uw persoonsgegvens te waarborgen, wordt de webshop voorzien van een SSL-certificaat, waarmee de aan CHOCOLATES VAN HECKE doorgegeven persoons- en transactiegegevens versleuteld worden verstuurd. Betalingen gebeuren door toepassing van de online betalingsdienst Stripe en worden via 3-D Secure verwerkt.

9.6. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De gegevens die CHOCOLATES VAN HECKE verzamelt met het oog op het afhandelen van de bestelling, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan CHOCOLATES VAN HECKE (stephen@chocolatesvanhecke.be of Pontstraat 25, 9820 Merelbeke).

9.7. De persoonsgegevens die bij het afronden van een bestelling worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de levering van de bestelling te voltooien.

9.8. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij CHOCOLATES VAN HECKE (stephen@chocolatesvanhecke.be of + 32 (0)476 41 03 44). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1. Alle teksten, illustraties, beelden en grafische ontwerpen blijven de artistieke en intellectuele eigendom van CHOCOLATES VAN HECKE en zijn beschermd door het auteursrecht. Elke reproductie, geheel of ten delen, is stikt verboden.

10.2. CHOCOLATES VAN HECKE behoudt zich het recht voor om op bestelling of op maat vervaardigde producten bij wijze van referentie en promotie aan te wenden.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN EN GESCHILLENBESLECHTING

11.1. Voor vragen en bemerkingen kan de klant zich richten tot CHOCOLATES VAN HECKE te 9820 Merelbeke, Pontstraat 25 (stephen@chocolatesvanhecke.be of + 32 (0)476 41 03 44).

11.2. Uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van CHOCOLATES VAN HECKE is gevestigd, zijn bevoegd voor kennisname van eventuele geschillen die voortvloeien uit de geplaatste bestelling of de algemene voorwaarden.

11.3. Deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortspruitende handelingen worden beheerst door het Belgische Recht en dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd.

Feeste Defilé

Op 21 juli houden we ‘Feeste Defilé’.
We nodigen iedereen uit om samen met ons de nationale feestdag te vieren. De luchtdefilé vliegt recht boven het Lembergs Landgoed.

De dranken zullen koud staan om de dorst te lessen en er zullen hartige en zoete hapjes aangeboden worden voor de lekkerbekken. Springkasteel staat uit voor de kids en een dj speelt de mooiste zomersongs.

Iedereen kan gratis parkeren op het Lembergs Landgoed. Inschrijven is verplicht. Het ticket wordt omgeruild in een welkomstdrank met hapje voor jong en oud. Klik hier om naar het evenement te gaan. 

This website uses cookies to give you the best possible experience.